Bảng giá Domain

Tên miền .net

Cơ sở hạ tầng mạng

01/01/1985


Tên miền quốc tế .net

- Phí đăng ký: 99.000 đ

- Phí duy trì: 299.000 đ

Tên miền quốc gia .net.vn

- Phí khởi tạo: 290.000 đ

- Phí duy trì: 340.000 đ

Tên miền .org

Tổ chức phi thương mại

01/01/1985


Tên miền quốc tế .org

- Phí đăng ký: 119.000 đ

- Phí duy trì: 300.000 đ

Tên miền quốc gia .org.vn

- Phí khởi tạo: 200.000 đ

- Phí duy trì: 200.000 đ

Tên miền .edu

Cơ sở giáo dục

01/01/1985


 

 

 

Tên miền quốc gia .edu.vn

- Phí khởi tạo: 200.000 đ

- Phí duy trì: 200.000 đ

Tên miền .gov

Tổ chức chính phủ

01/01/1985


 

 

 

Tên miền quốc gia .gov.vn

- Phí khởi tạo: 200.000 đ

- Phí duy trì: 200.000 đ

Tên miền .com

Đơn vị kinh doanh

15/03/1985


Tên miền quốc tế .com

- Phí đăng ký: 99.000 đ

- Phí duy trì: 299.000 đ

Tên miền quốc gia .com.vn

- Phí khởi tạo: 290.000 đ

- Phí duy trì: 340.000 đ

Tên miền .biz

Trang Doanh nghiệp

2001


Tên miền quốc tế .biz

- Phí đăng ký: 294.000 đ

- Phí duy trì: 294.000 đ

Tên miền quốc gia .org.vn

- Phí khởi tạo: 290.000 đ

- Phí duy trì: 340.000 đ

Tên miền .info

Trang Thông tin

11/09/2001


Tên miền quốc tế .info

- Phí đăng ký: 59.000 đ

- Phí duy trì: 300.000 đ

Tên miền quốc gia .info.vn

- Phí khởi tạo: 200.000 đ

- Phí duy trì: 200.000 đ

Tên miền .club

Trang Câu lạc bộ

07/05/2014


Tên miền quốc tế .club

- Phí đăng ký: 380.000 đ

- Phí duy trì: 380.000 đ

 

 

 

Tên miền .name

Trang Cá nhân

2001


Tên miền quốc tế .name

- Phí đăng ký: 339.000 đ

- Phí duy trì: 339.000 đ

Tên miền quốc gia .name.vn

- Phí khởi tạo: 30.000 đ

- Phí duy trì: 45.000 đ

Tên miền .pro

Chuyên viên kinh doanh

2001


Tên miền quốc tế .pro

- Phí đăng ký: 384.000 đ

- Phí duy trì: 384.000 đ

Tên miền quốc gia .pro.vn

- Phí khởi tạo: 200.000 đ

- Phí duy trì: 200.000 đ

Tên miền .asia

Châu Á - Thái Bình Dương

2007


Tên miền quốc tế .asia

- Phí đăng ký: 350.000 đ

- Phí duy trì: 350.000 đ

 

 

 

Tên miền .vn

Quốc gia Việt Nam

1994


 

 

 

Tên miền quốc gia .vn

- Phí khởi tạo: 280.000 đ

- Phí duy trì: 470.000 đ